The deco หนองละลอก


The deco หนองละลอก เฟส2 

บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นที่เริ่มต้น 70 ตารางวา

บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นที่เริ่มต้น 50 ตารางวา

ทาวน์โฮม 2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ พื้นที่เริ่มต้น  23  ตารางวา